אקדח שנשכח במערכה ראשונה: דיני הנזיקין כפיקוח אזרחי על הפרטות סמויות – ניתוח פעולה

מקובל שהמאבק בהפרטות פוגעניות מתרכז במאבק אזרחי בעת גיבושן ובעתירות ציבוריות נגדן סמוך ליציאתן לפועל. במאמר “אקדח שנשכח במערכה ראשונה” מוצעת דרך פעולה שרלוונטית כשההפרטה הפוגענית כבר חיה וקיימת בעולם ואינה מפוקחת כראוי – שימוש בתביעות לפיצוי כספי ככלי לקידום פיקוח על שירותים מופרטים במטרה לגרום להם לפעול בהתאם לקריטריונים ראויים ביחס לזכויות הפרט ואינטרס הציבור. במאמר מוצגת ההנחה שהתמודדות עם תביעות כאלה תחייב את המדינה לשקלל בחישוב התועלת שעשויה לצאת מהפרטה גם את מחיר הנזקים שהיא עלולה לגרום, נזקים שנותרים לא פעם שקופים, בין השאר כיוון שהנפגעים מהם בלתי-ידועים וחסרי שם.


המאמר מאיר קשיים ותועלות באסטרטגיה זו כפי שבאו לידי ביטוי באולמות בתי המשפט ולא פחות מכך במסדרונותיהם, על בסיס מקרה הבוחן של המאבק למען פיקוח על נשק אבטחה. מקרה הבוחן איפשר לזהות יתרונות ותועלות בהגשת תביעות כאלה ולא פחות מכך, לזקק את החסמים המקשים על השגת המטרה. הן התועלות והן החסמים מוצגים במאמר לצד הדרך בה התממשו בתביעות שהוגשו בפועל.
אף שהמאמר עוסק בשאלות של הפרטה ופיקוח, רבים מהרציונלים ומהחסמים המוצגים בו נכונים לשימוש בדין הנזיקי ככלי לשינוי חברתי ולעיצוב מדיניות בכלל. מיקוד הדיון באחריות המדינה כמפקחת על שירותי שמירה מסחריים נועד לחדד את הבחינה התיאורטית של הרציונלים והחסמים המקשים על כך, אך אלו נכונים בהיקפים שונים בכל תביעה המבקשת להשפיע על מדיניות במרחב השוקי.

המאמר פורסם בגליון י”ז של כתב העת “חוקים” (דצמבר 2022).